Tuesday, January 10, 2012

Thi thử Đại học lần 2 chuyên KHTN Hà Nội (Toán Lý Hóa) năm 2012

Đề thi thử môn Toán Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội lần 2 năm 2012 (có đáp án). Download de thi thu lan 2 mon toan DH KHTN 2012. Đã sửa LINK.

Đề thi thử lần 2 môn Vật Lý Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội năm 2012. Download de thi thu vat ly lan 2 KHTN Ha Noi.
de thi thu dai hoc, khoa hoc tu nhien ha noi, lan 2, nam 2012, toan ly hoa

ĐÁP ÁN THI THỬ MÔN LÝ LẦN 2 NĂM 2012 MÃ ĐỀ 777 CỦA ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI
1C, 2B, 3B, 4B, 5A, 6B, 7A, 8C, 9B, 10D, 11C, 12D, 13D, 14B, 15B, 16C, 17C, 18C, 19D, 20A, 21A, 22C, 23B, 24B, 25D, 26D, 27D, 28A, 29C, 30B, 31A, 32C, 33C, 34B, 35C, 36C, 37D, 38C, 39D, 40B, 41C, 42A, 43A, 44D, 45B, 46C, 47B, 48B, 49C, 50B.

Đề thi thử lần 2 môn Hóa học Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội năm 2012. Download de thi thu vat ly lan 2 KHTN Ha Noi.

ĐÁP ÁN THI THỬ MÔN HÓA LẦN 2 NĂM 2012 MÃ ĐỀ 280 CỦA ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI
1D, 2B, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C, 8C, 9C, 10B, 11C, 12C, 13D, 14C, 15A, 16A, 17D, 18B, 19A, 20 D, 21D, 22C, 23B, 24B, 25D, 26B, 27D, 28D, 29B, 30D, 31B, 32D, 33C, 34B, 35D, 36C, 37B, 38C, 39C, 40A, 41C, 42B, 43D, 44C, 45D, 46B, 47C, 48D, 49A, 50C.Tags: de thi thu dai hoc, khoa hoc tu nhien ha noi, lan 2, nam 2012, toan ly hoa

No comments:

Post a Comment