Tuesday, January 10, 2012

Đáp án Thi thử lần 1 năm 2012 Sư phạm Hà Nội Lý, Hóa, Toán

Đáp án Đề thi thử lần 1 năm 2012 Sư phạm Hà Nội Lý, Hóa, Toán (thi ngày 08/01/2012).

Đề thi thử lần 1 Đại học Sư phạm Hà Nội môn Hóa (Mã đề 211). Download.

ĐÁP ÁN THI HÓA Lần 1 năm 2012 MÃ ĐỀ 211 của Sư phạm Hà Nội:

1C, 2C, 3A, 4A, 5D, 6C, 7A, 8A, 9A, 10D, 11D, 12B, 13D, 14B, 15B, 16C, 17B, 18A, 19A, 20B, 21D, 22D, 23A, 24D, 25C, 26C, 27B, 28C, 29C, 30A, 31D, 32B, 33A, 34C, 35B, 36D, 37C, 38B, 39C, 40D, 41B, 42A, 43B, 44C, 45B, 46D, 47D, 48A, 49D, 50D, 51C, 52B, 53A, 54C, 55C, 56A, 57D, 58B, 59A, 69B.


Đề thi thử lần 1 Đại học Sư phạm Hà Nội môn Lý (mã đề 122). Download.

ĐÁP ÁN THI HÓA Lần 1 năm 2012 MÃ ĐỀ 122 của Sư phạm Hà Nội:

1A, 2C, 3C, 4D, 5C, 6B, 7B, 8C, 9C, 10D,11A, 12D, 13B, 14A, 15B, 16C, 17A, 18B, 19D, 20C, 21B, 22A, 23D, 24A, 25B, 26B, 27D, 28D, 29C, 30D, 31C, 32D, 33B, 34B, 35D, 36A, 37A, 38C, 39A, 40D, 41A, 42B, 43A, 44D, 45B, 46C, 47D, 48B, 49C, 50A, 51B, 52B, 53A, 54C, 55D, 56C, 57C, 58A, 59D, 60A.


Đã đăng:

Đáp án Đề thi thử lần 1 Đại học Sư phạm Hà Nội môn Toán. Download.

No comments:

Post a Comment