Tuesday, January 3, 2012

Khai thác mối liên hệ giữa hình học phẳng và hình học không gian

Các bài toán sau đây khai thác một vài mở rộng của một số bài toán phẳng sang bài toán trong không gian và sự vận dụng phương pháp giải bài toán phẳng để giải bài toán mở rộng đó. Đồng thời nêu lên một số hướng khai thác khác.
Liên hệ giữa hình học phẳng và hình học không gian. Download.

No comments:

Post a Comment