Thursday, January 12, 2012

201 bài tập phương trình vi phân (có lời giải)

201 bài tập phương trình vi phân (có lời giải). Tài liệu dày 47 trang soạn thảo bằng LATEX với nhiều dạng toán về phương trình vi phân, các loại phương trình vi phân, hệ phương trìm vi phân. Tất cả đều có lời giải. Tài liệu thích hợp cho sinh viên các ngành toán, tin, kĩ thuật, kinh tế.
Tải về file PDF: 201 phuong trinh vi phan

No comments:

Post a Comment