Wednesday, February 15, 2012

Thủ thuật chia bài theo thứ tự

Trong thư trao đổi giữa R. Honsberger và M. Gardner có bài toán sau:

Chia các con bài thành các mảng hình chữ nhật bất kỳ.
Sắp xếp các hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Sắp xếp các cột theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

Thật ngạc nhiên, các hàng vẫn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Tại sao vậy?

No comments:

Post a Comment