Sunday, February 26, 2012

Thi thử lần 3 môn Hóa và Lý của Đại học Khoa học tự nhiên 2012

Thi thử lần 3 môn Hóa và Lý của Đại học Khoa học tự nhiên 2012
Đề thi thử môn Lý lần 3 của Đại học Khoa học tự nhiên năm 2012 Mã đề 743(Xem phần comment)
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 743:

1D, 2D, 3D, 4B, 5A, 6B, 7C, 8A, 9B, 10C, 11C, 12B, 13A, 14A, 15B, 16A, 17B, 18D, 19D, 20A, 21A, 22A, 23A, 24C, 25D, 26C, 27A, 28B, 29C, 30D, 31C, 32C, 33B, 34A, 35C, 36A, 37B, 38D, 39B, 40B, 41D, 42C, 43D, 44A, 45C, 46C, 47D, 48B, 49A, 50D.


Đề thi thử môn Hóa lần 3 của Đại học Khoa học tự nhiên năm 2012. Download in comments

Đề thi thử môn Toán lần 3 của KHTN Hanoi. Đã đăng ở đây.

No comments:

Post a Comment